1.Thông tin doanh nghiệp

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
  • Địa chỉ: Số 230 Đại Lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản
  • Vốn điều lệ: 1.370.973.230.000 đồng
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 80.000.000 cổ phần
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 12.500 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần
 Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư
đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 80.000.000 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 02/11/2020 - 20/11/2020

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 26/11/2020

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 30/11/2020

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

   01/12/2020 - 10/12/2020

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 01/12/2019 - 07/12/2020 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá IJC <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20201029_20201029 - IJC - BCTC_HNKT 2018.pdf
20201029_20201029 - IJC - BCTC_HNKT 2019.pdf
20201029_20201029 - IJC - BCTC_MKT 2018.pdf
20201029_20201029 - IJC - BCTC_HNSX 2020.pdf
20201029_20201029 - IJC - GIAY DANGKY KD.pdf
20201029_20201029 - IJC - BCTC_MKT 2019.pdf
20201029_20201029 - IJC - DIEU LE CTCP.pdf
20201029_20201029 - IJC - BCTC_MSX 2020.pdf
20201029_20201029 - IJC - MAU DON.docx
20201029_20201029 - IJC - NQ 02 DHDCD VE THONG QUA P.AN CHAO BA.pdf
20201029_20201029 - IJC - NQ 09 HĐQT VE TRIEN KHAI PHUONG AN.pdf
20201029_20201029 - IJC - NQ 12 HĐQT THONG QUA PHAN BO NGUONVON.pdf
20201029_20201029 - IJC - NQ 16 HĐQT THONG QUA BAN DAU GIA.pdf
20201029_20201029 - IJC - NQ 13 HĐQT THONG QUA HSO CHAO BAN.pdf
20201029_20201029 -IJC - TB BAN DAU GIA.pdf
20201029_20201029 - IJC - QUY CHE DAU GIA.pdf
20201029_20201029 - IJC - BAN CAO BACH.pdf