1.Thông tin doanh nghiệp

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam
  • Địa chỉ: Số 125B, Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, TP.HCM
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh phân bón, hợp chất ni tơ; sản xuất hóa chất cơ bản…
  • Vốn điều lệ: 478.973.330.000 đồng, tương đương 47.897.333 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 13.915.000 cổ phần
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 31.072 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 1 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần
Số lượng cổ phần mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 13.915.00 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 18/06/2019 - 28/06/2019

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 04/07/2019

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 08/07/2019

 tại HOSE

Nộp tiền mua cổ phần

   09/07/2019 - 15/07/2019

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 09/07/2019 - 15/07/2019 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá SFG <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20190617_20190617 - PHANBONMIENNAM - Ban CBTT.pdf
20190617_20190617 - PHANBONMIENNAM - BCTC KT 2018.pdf
20190617_20190617 - PHANBONMIENNAM - BCTC KT 2017.pdf
20190617_20190617 - PHANBONMIENNAM - BCTC Q1 2019.pdf
20190617_20190617 - PHANBONMIENNAM - Cong van 3077.pdf
20190617_20190617 - PHANBONMIENNAM - CV921 xac dinh gia khoi diem.PDF
20190617_20190617 - PHANBONMIENNAM - Giay CNDKKD SFG.pdf
20190617_20190617 - PHANBONMIENNAM - MAUDON.docx
20190617_20190617 - PHANBONMIENNAM - Giay xac nhan so huu co phan.pdf
20190617_20190617 - PHANBONMIENNAM - QD 16 de an tai co cau.pdf
20190617_20190617 - PHANBONMIENNAM - QD 145 phe duyet PA thoai von.pdf
20190617_20190617 - PHANBONMIENNAM - TBAO BAN DAU GIA.pdf
20190617_20190617 - PHANBONMIENNAM - Quy che DG.pdf
20190617_20190617 - PHANBONMIENNAM - Dieu le SFG.pdf