1.Thông tin doanh nghiệp

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
  • Địa chỉ: Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư, khai thác, xử lý, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất; Đầu tư, quản lý hệ thống thoát nước; ...
  • Vốn điều lệ: 812.000.003.750 đồng
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 9.500.000 cổ phần
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 27.500 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 9.500.000 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 19/04/2019 - 10/05/2019

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 16/05/2019

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 20/05/2019

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 21/05/2019 - 30/05/2019

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 21/05/2019 - 27/05/2019 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá TDM <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20190417_20190417 - TDM - BCB CHAO BAN CP RA CONG CHUNG.pdf
20190417_20190417 - TDM - Dieu le Cong ty ngay 05.04.2018.pdf
20190417_20190417 - TDM - GIAY DANGKY CHAO BAN SO 20 UBCKNN.pdf
20190417_20190417 - TDM - BCTC KT nam 2017.pdf
20190417_20190417 - TDM - DINH CHINH SO LIEU BCTC KT NAM 2018.pdf
20190417_20190417 - TDM - GIAY DANGKY KD LAN 5.pdf
20190417_20190417 - TDM - NQ SO 40 ĐHĐCĐ BAT THUONG 2018.pdf
20190417_20190417 - TDM - NQ HĐQT VE GIA DAU KHOI DIEM.pdf
20190417_20190417 - TDM - NQ HĐQT TRIEN KHAI PHUONG AN PHATHANH.pdf
20190417_20190417 - TDM - MAUDON.docx
20190417_20190417 - TDM -TB BAN DAU GIA.pdf
20190417_20190417 - TDM - Quy che dau gia kem phu luc.pdf
20190418_20190417 - TDM- TTr 38 tang von VĐL.pdf
20190418_20190417 -19-NQ HDQT thong qua QChe DG.pdf