1.Thông tin doanh nghiệp

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
  • Địa chỉ: Lô CN11 + CN12, cụm CN An Đồng, Thị Trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 75.000.000 cổ phiếu
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 14.000 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần
 Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư
đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 75.000.000 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 02/04/2021 - 22/04/2021

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 28/04/2021

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 04/05/2021

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

   05/05/2021 - 14/05/2021

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 05/05/2021 - 11/05/2021 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá AAA  <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

 Tài liệu đính kèm:
20210402_20210402 - AAA - CV dinh chinh NQ ĐHĐCĐ bat thuong 2021.pdf
20210402_20210402 - AAA - TB BAN DAU GIA.pdf
20210402_20210402 - AAA - BB.NQ ĐHĐCĐ bat thuong 2021.pdf
20210402_20210402 - AAA - DIEU LE SUA DOI.pdf
20210402_20210402 - AAA - GCN DANG KY CHAO BAN.pdf
20210402_20210402 - AAA - Quy che dau gia.pdf
20210402_20210402 - AAA - NQ HĐQT trien khai phuong an.pdf
20210402_20210402 - AAA - Giay CN DKKD.pdf
20210402_20210402 - AAA - NQ HĐQT thong qua ho so chao ban.pdf
20210402_20210402 - AAA - Mau don.docx
20210402_20210402 - AAA - NQ HĐQT ke hoach su dung von.pdf
20210402_20210402 - AAA - BC kiem toan XD von.pdf
20210402_20210402 - AAA - BCTC HN 2018.pdf
20210402_20210402 - AAA - BCTC HN Quy 4.2020.pdf
20210402_20210402 - AAA - BCTC rieng Quy 4.2020.pdf
20210402_20210402 - AAA - BAN CAO BACH.pdf
20210402_20210402 - AAA - BCTC HN 2019.pdf
20210402_20210402 - AAA - BCTC rieng 2018.pdf
20210402_20210402 - AAA - BCTC rieng 2019.pdf