1. Thông tin doanh nghiệp

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang
  • Địa chỉ: Số 84 Hùng Vương, P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
  • Ngành nghề kinh doanh: Thu gom rác thải không độc hại; Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại; Thu gom rác thải độc hại; Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại; Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác; Thoát nước và xử lý nước thải; Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan;...
  • Vốn điều lệ: 60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ) đồng tương đương 6.000.000 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 644.000 cổ phần, chiếm 10,7% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 11.700 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 644.000 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 15/11/2018 - 27/11/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 03/12/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 05/12/2018

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 06/12/2018 - 12/12/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 06/12/2018 - 12/12/2018 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá MTDT Nha Trang  <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20181114_20181114 - MTDTNHATRANG - Ban CBTT.pdf
20181114_20181114 - CTY MTDTNHATRANG -TB BAN DAU GIA.pdf
20181114_20181114 - CTY MTDTNHATRANG - MAUDON.docx
20181114_20181114 - MTDTNHATRANG - Quy che DG.pdf
20181114_20181114 - MTDTNHATRANG - BCTC 6THANG DAUNAM 2018.pdf
20181114_20181114 - MTDTNHATRANG - BCTC KIEMTOAN 2016.pdf
20181114_20181114 - MTDTNHATRANG - BCTC KIEMTOAN 2017.pdf
20181114_20181114 - MTDTNHATRANG - Giay CNDKDN.pdf
20181114_20181114 - MTDTNHATRANG - Chung nhan shcp.pdf
20181114_20181114 - MTDTNHATRANG - Dieu le CTCP.pdf
20181114_20181114 - MTDTNHATRANG - QD 3032 PHUONGAN &GIA KD.pdf
20181114_20181114 - MTDTNHATRANG - Quyet dinh 3382.pdf