1. Thông tin doanh nghiệp

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị
  • Địa chỉ: Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
  • Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
  • Vốn điều lệ: 160.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ đồng)
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 500.000 cổ phiếu
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Loại cổ phần chào báncổ phần phổ thông
Giá khởi điểm11.000 đồng/cổ phiếu
Mệnh giá10.000 đồng
Bước giá100 đồng
Bước khối lượng100 cổ phần
Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu100 cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đấu giá500.000 cổ phiếu
Tỉ lệ đặt cọc10% giá khởi điểm

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá


Thời gian
Ngày
Địa điểm
Đăng ký và nộp tiền
8h00 – 16h00
15/10/2021 -  04/11/2021
VCSC
Nộp phiếu tham dự đấu giá
Trước 15h00
10/11/2021
VCSC
Tổ chức đấu giá
09h00
12/11/2021
HOSE
Nộp tiền mua cổ phần
13/11/2021 – 22/11/2021
VCSC
Hoàn trả tiền cọc
18/11/2021 – 19/11/2021
VCSC

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260 
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt 
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa 
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Minh Hưng Quảng Trị <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

20211012_20211012 - MINHHUNG QUANG TRI - MAU DON (1).docx

20211012_20211012 - MINHHUNG QUANG TRI - TBAO BAN DAU GIA.pdf

20211012_20211012- MNHHUNG QUANG TRI - Ban cao bach.pdf

20211012_20211012- MNHHUNG QUANG TRI - BB NQ ĐHĐCĐ nam 2021.pdf

20211012_20211012- MNHHUNG QUANG TRI - BCTC kiem toan 2019.pdf

20211012_20211012- MNHHUNG QUANG TRI - BCTC kiem toan 2020.pdf

20211012_20211012- MNHHUNG QUANG TRI - BCTC soatxet 6 thang 2021.pdf

20211012_20211012- MNHHUNG QUANG TRI - Dieu le Cong ty.pdf

20211012_20211012- MNHHUNG QUANG TRI - Giay chung nhan chao ban UBCK so 223.pdf

20211012_20211012- MNHHUNG QUANG TRI - Giay dang ky KDDN.pdf

20211012_20211012- MNHHUNG QUANG TRI - QUY CHE DAU GIA.pdf

20211012_20211012- MNHHUNG QUANG TRI - TTr17 ve ke hoach niem yet.pdf

20211012_20211012- MNHHUNG QUANG TRI -NQ43 ve trien khai phuong an chao ban va KH su dung von.pdf

20211012_20211012- MNHHUNG QUANG TRI -NQ44 ve thong qua ho so chao ban.pdf

20211012_20211012- MNHHUNG QUANG TRI -NQ45 ve trien khai niem yet cp.pdf

20211012_20211012- MNHHUNG QUANG TRI -TTr 16 ve phuong an tang von.pdf


Powered by Froala Editor