1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng
  • Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh VLXD; Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản; Hoạt động xuất, nhập khẩu.
  • Vốn điều lệ: 85.000.000.000 đồng
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 1.500.000 cổ phần
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 30.000 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 10 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 1.500.000 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 25/02/2019 - 18/03/2019

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 22/03/2019

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 26/03/2019

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 27/03/2019 - 05/04/2019

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 27/03/2019 - 02/04/2019 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá LBM <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20190222_20190222 - LBM - BCTC hop nhat da kiem toan 2017.pdf
20190222_20190222 - LBM - BCTC hop nhat kiem toan 2016.pdf
20190222_20190222 - LBM - BCTC Hop nhat quy IV nam 2018.pdf
20190222_20190222 - LBM - BCTC rieng da kiem toan 2017.pdf
20190222_20190222 - LBM - BCTC rieng kiem toan 2016.pdf
20190222_20190222 - LBM - BCTC rieng quy IV nam 2018.pdf
20190222_20190222 - LBM - GCN DKDN lan 10.pdf
20190222_20190222 - LBM - Giay chung nhan chao ban.pdf
20190222_20190222 - LBM - Dieu le Cong ty.pdf
20190222_20190222 - LBM - MAUDON.docx
20190222_20190222 - LBM - Nghi quyet DHDCD nam 2018.pdf
20190222_20190222 - LBM - NQ HDQT - Nguyen tac xac dinh gia.pdf
20190222_20190222 - LBM - Quy che dau gia.pdf
20190222_20190222 - LBM -NQ HDQT - Trien khai phuong an phat hanh.pdf
20190222_20190222 - LBM -NQ HDQT - PA xu ly co phieu le - Cp khong chao ban het - PA su dung von.pdf
20190222_20190222 - LBM -TB BAN DAU GIA.pdf