1.Thông tin doanh nghiệp

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn
  • Địa chỉ: Số 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất hóa chất cơ bản. Chi tiết: sản xuất các loại khí công nghiệp, khí y tế, đất đèn, các loại bột nhẹ (CaCO3) và các loại sản phẩm chế biến từ đất đèn (không sản xuất tại trụ sở).
  • Vốn điều lệ: 293.500.000.000 đồng
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 13.840.000 cổ phần (chiếm 47,16% vốn điều lệ)
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 26.700 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần
 Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư
đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 13.840.000 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 19/10/2020 - 29/10/2020

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 04/11/2020

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 06/11/2020

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

   07/11/2020 - 13/11/2020

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 09/11/2019 - 13/11/2020 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Kỹ nghệ que hàn <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20201016_20201016 - KYNGHE QUE HAN - BCTC SX BN 2020.pdf
20201016_20201016 - KYNGHE QUE HAN - Ban CBTT.pdf
20201016_20201016 - KYNGHE QUE HAN - BCTC KT 2018.pdf
20201016_20201016 - KYNGHE QUE HAN - Chung nhan SHCP.pdf
20201016_20201016 - KYNGHE QUE HAN - BCTC KT 2019.pdf
20201016_20201016 - KYNGHE QUE HAN - CV 3077 BCT vv PA va lo trinh thoai von.pdf
20201016_20201016 - KYNGHE QUE HAN - QD16 TTg PD de an tai co cau Vinachem.pdf
20201016_20201016 - KYNGHE QUE HAN - Giay chung nhan DKKD.pdf
20201016_20201016 - KYNGHE QUE HAN - MAUDON.docx
20201016_20201016 - KYNGHE QUE HAN - Dieu le CTCP.pdf
20201016_20201016 - KYNGHE QUE HAN - QD291 phe duyet PA va gia tri.pdf
20201016_20201016 - KYNGHE QUE HAN - Quy che DG..pdf
20201016_20201016 - KYNGHE QUE HAN - TBAO BAN DAU GIA.pdf
20201016_20201016 - KYNGHE QUE HAN - XAC DINH GIA KHOI DIEM.pdf