1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Gỗ Tân Mai
  • Địa chỉ: 84 Nguyễn Văn Hoa, Phường Thống Nhất, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
  • Ngành nghề kinh doanh: May mặc, sản xuất ván ép; ...
  • Vốn điều lệ: 46.623.500.000 (Bốn mươi sáu tỷ sáu trăm hai mươi ba triệu năm trăm ngàn) đồng tương đương 4.662.350 cổ phần.
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 3.269.500 cổ phần, chiếm 70,13% vốn điều lệ.
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 36.500 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 3.269.500 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 07/12/2018 - 18/12/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 24/12/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 15h00

 26/12/2018

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 27/12/2018 - 02/01/2019

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 27/12/2018 - 04/01/2019 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Gỗ Tân Mai <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20181206_20181206 - CTY GO TAN MAI - BAN CBTT.pdf
20181206_20181205 - CTY GO TAN MAI - QD4328 danh muc DN thoai von.pdf
20181206_20181206 - CTY GO TAN MAI - BCTC KIEM TOAN 2017.PDF
20181206_20181206 - CTY GO TAN MAI - BCTC KIEM TOAN 2016.pdf
20181206_20181205 - CTY GO TAN MAI - Quy che DG.pdf
20181206_20181206 - CTY GO TAN MAI - BCTC Q3.2018.pdf
20181206_20181206 - CTY GO TAN MAI - DIEU LE TMW.pdf
20181206_20181206 - CTY GO TAN MAI - MAUDON.docx
20181206_20181206 - CTY GO TAN MAI - Giay DKKD Go Tan Mai.pdf
20181206_20181206 - CTY GO TAN MAI - CV 12042-UBND-KT VE THOAI VON.pdf
20181206_20181206 - CTY GO TAN MAI - QD 452 PHUONG AN THOAI TMW.pdf
20181206_20181206 - CTY GO TAN MAI - TB BAN DAU GIA.pdf
20181206_20181206 - CTY GO TAN MAI - XAC NHAN CP.pdf