1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Nhà Cà Mau
  • Địa chỉ: Số 07 Lạc Long Quân, Phường 7, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.
  • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh xây dựng, khai thác, kinh doanh các công trình; Đầu tư xây dựng phát triển các khu đô thị mới, chỉnh trang các khu đô thị. Xây dựng công trình công ích. Xây dựng Nhà các loại; ....
  • Vốn điều lệ: 58.595.000.000 (Năm mươi tám tỷ năm trăm chín mươi lăm triệu) đồng tương đương 5.859.500 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 2.200.000 cổ phần, chiếm 37,55% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 33.100 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi 
 Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 2.200.000 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá 

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 16h00

 10/09/2018 - 19/09/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 25/09/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00 

 27/09/2018

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 28/09/2018 - 04/10/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 28/09/2018 - 04/10/2018

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Đầu tư – Phát triển Nhà Cà Mau  <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20180907_20180907 - NHA CA MAU - TB BAN DAU GIA.pdf
20180907_20180907 - NHA CA MAU - 1309QD phe duyet phuong an.pdf
20180907_20180907 - NHA CA MAU - Ban CBTT.pdf
20180907_20180907 - NHA CA MAU - XAC NHAN CO PHAN.PDF
20180907_20180907 - NHA CA MAU - BCTC KT 2017.PDF
20180907_20180907 - NHA CA MAU - BCTC Q22018.PDF
20180907_20180907 - NHA CA MAU - MAUDON.docx
20180907_20180907 - NHA CA MAU - BCTC KT 2016.pdf
20180907_20180907 - NHA CA MAU - Quy che DG.pdf
20180907_20180907 - NHA CA MAU - PA chuyen nhuong von.PDF
20180907_20180907 - NHA CA MAU - CV590 thoai von.pdf
20180907_20180907 - NHA CA MAU - DIEU LE NHA CA MAU.pdf
20180907_20180907 - NHA CA MAU - GIAY DKKD.pdf