1. Thông tin doanh nghiệp

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh
  • Địa chỉ: Số 489, Đường 30/4, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các nhu cầu khác; Sản xuất kinh doanh nước tinh khiết; Sản xuất các sản phẩm cơ khí, nhựa, chuyên ngành cấp thoát nước;…
  • Vốn điều lệ: 105.768.270.000 đồng, tương đương 10.576.827 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 1.798.060 cổ phần, chiếm 17% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 13.060 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 10 đồng

 Bước khối lượng

 10 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi 
 Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 1.798.060 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 16h00

 16/08/2018 - 27/08/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 31/08/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00 

 05/09/2018

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 06/09/2018 - 12/09/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 06/09/2018 - 12/09/2018

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Cấp thoát nước Tây Ninh<Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đình kèm:
20180815_20180815 - CTN TAY NINH - Xac nhan so luong co phieu.pdf
20180815_20180815 - CTN TAY NINH - Quy che DG.pdf
20180815_20180815 - CTN TAY NINH - 139UBND-KTTC Quyet dinh thoai 17% von.pdf
20180815_20180815 - CTN TAY NINH - Ban CBTT.pdf
20180815_20180815 - CTN TAY NINH - 1524QĐ-UBND Phe duyet gia khoi diem.pdf
20180815_20180815 - CTN TAY NINH - 1582QĐ-UBND Phe duyet PA thoai von.pdf
20180815_20180815 - CTN TAY NINH - BCTC kiem toan nam 2017.pdf
20180815_20180815 - CTN TAY NINH - Giay chung nhan DKDN.pdf
20180815_20180815 - CTN TAY NINH - BCTC 30-6-2018.pdf
20180815_20180815 - CTN TAY NINH - Dieu le CTCP.pdf
20180815_20180815 - CTN TAY NINH - MAUDON.docx
20180815_20180815 - CTN TAY NINH - BCTC kiem toan nam 2016.pdf
20180816_20180815 - CTN TAY NINH - TB BAN DAU GIA.pdf