1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa
  • Địa chỉ: 58 Yesin, P. Phương Sài, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
  • Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch; Tư vấn quản lý dự án công trình cấp thoát nước; Tư vấn thẩm tra hồ sơ báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công, tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán công trình;...
  • Vốn điều lệ: 260.000.000.000 (Hai trăm sáu mươi tỷ) đồng tương đương 26.000.000 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 7.340.000 cổ phần, chiếm 28,23% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 13.200 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 7.340.000 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 15/11/2018 - 27/11/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 03/12/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 15h00

 05/12/2018

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 06/12/2018 - 12/12/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 06/12/2018 - 12/12/2018 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá CTN Khánh Hòa <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20181114_20181114 - CTY CTN KHANH HOA - BAN CBTT.pdf
20181114_20181114 - CTY CTN KHANH HOA - BCTC 2016.pdf
20181114_20181114 - CTY CTN KHANH HOA - BCTC 2017.pdf
20181114_20181114 - CTY CTN KHANH HOA - BCTC 6T 2018.pdf
20181114_20181114 - CTY CTN KHANH HOA - DIEU LE CTY.pdf
20181114_20181114 - CTY CTN KHANH HOA - GIAY DKKD.pdf
20181114_20181114 - CTY CTN KHANH HOA - MAUDON.docx
20181114_20181114 - CTY CTN KHANH HOA - QD PHE DUYET GIA VA PA.pdf
20181114_20181114 - CTY CTN KHANH HOA - XAC NHAN SHCP.pdf
20181114_20181114 - CTY CTN KHANH HOA - PHE DUYET PA SAP XEP.pdf
20181114_20181114 - CTY CTN KHANH HOA -TB BAN DAU GIA.pdf
20181114_20181114 - CTYCTN KHANH HOA - Quy che DG.pdf