1.Thông tin doanh nghiệp

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ
  • Địa chỉ: Số 2A Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  • Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch; Xây dựng công trình kỹ thuật, dân dụng khác; ...
  • Vốn điều lệ: 280.000.000.000 đồng, tương đương 28.000.000 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 3.640.000 cổ phần (chiếm 13,00% vốn điều lệ)
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 14.000 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần
Số lượng cổ phần mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 3.640.000 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 30/07/2019 - 09/08/2019

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 15/08/2019

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 19/08/2019

 tại HOSE

Nộp tiền mua cổ phần

   20/08/2019 - 26/08/2019

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 20/08/2019 - 26/08/2019 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá CTN Cần Thơ <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20190729_20190729 - CTY CTN CAN THO - BCTC HN quy 1 nam 2019.pdf
20190729_20190729 - CTY CTN CAN THO - Ban Cong bo thong tin.pdf
20190729_20190729 - CTY CTN CAN THO - BCTC KT HN 2018.pdf
20190729_20190729 - CTY CTN CAN THO - BCTC KT rieng 2018.pdf
20190729_20190729 - CTY CTN CAN THO - BCTC KT hop nhat nam 2017.pdf
20190729_20190729 - CTY CTN CAN THO - BCTC KT rieng nam 2017.pdf
20190729_20190729 - CTY CTN CAN THO - Cong van gia giao dich 30 phien.pdf
20190729_20190729 - CTY CTN CAN THO - BCTC Rieng quy 1 nam 2019.pdf
20190729_20190729 - CTY CTN CAN THO - CV 2185 UBND-KT Vv thuc hien thu tuc thoai von.pdf
20190729_20190729 - CTY CTN CAN THO - Dieu le cong ty.pdf
20190729_20190729 - CTY CTN CAN THO - Giay chung nhan dang ky doanh nghiep.pdf
20190729_20190729 - CTY CTN CAN THO - Giay xac nhan so huu von co phan.pdf
20190729_20190729 - CTY CTN CAN THO - MAUDON.docx
20190729_20190729 - CTY CTN CAN THO - QD 1651 ve phe duyet PA thoai von.pdf
20190729_20190729 - CTY CTN CAN THO - QD 1232 thu tuong.pdf
20190729_20190729 - CTY CTN CAN THO - Quy che DG.pdf
20190729_20190729 - CTY CTN CAN THO - TBAO BAN DAU GIA.pdf