1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu
  • Địa chỉ: Số 92 Lê Duẩn, Khóm 7, phường 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
  • Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch; Xây dựng công trình kỹ thuật, dân dụng khác;...
  • Vốn điều lệ: 111.688.000.000 (Một trăm mười một tỷ sáu trăm tám mươi tám triệu) đồng tương đương 11.168.800 cổ phần.
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 11.017.600 cổ phần, chiếm 98,65% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 13.150 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 10 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 11.017.600 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 28/11/2018 - 07/12/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 13/12/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 15h00

 17/12/2018

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 18/12/2018 - 24/12/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 18/12/2018 - 24/12/2018 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Cấp nước Bạc Liêu  <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20181127_20181127 - CN BAC LIEU - Ban CBTT thoai von.pdf
20181127_20181127 - CN BAC LIEU - BCTC 6 thang dau nam 2018.pdf
20181127_20181127 - CN BAC LIEU - BCTC KT 2017.pdf
20181127_20181127 - CN BAC LIEU - BCTC KT 2016.pdf
20181127_20181127 - CN BAC LIEU - BCTC quy 3 nam 2018.pdf
20181127_20181127 - CN BAC LIEU - Dieu le hoat dong cua Cong ty.pdf
20181127_20181127 - CN BAC LIEU - QD 1618 phe duyet PA.pdf
20181127_20181127 - CN BAC LIEU - Giay chung nhan DKDN.pdf
20181127_20181127 - CN BAC LIEU - QD 4733 gia khoi diem.pdf
20181127_20181127 - CN BAC LIEU - MAUDON.docx
20181127_20181127 - CN BAC LIEU - Quy che DG.pdf
20181127_20181127 - CN BAC LIEU - Xac nhan CP.pdf
20181127_QD.1232 - PHE DUYET DANHMUC DNNN THOAI VON 2017-2020.pdf
20181127_20181127 - CN BAC LIEU - TB BAN DAU GIA.pdf