1. Thông tin doanh nghiệp

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
  • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET
  • Địa chỉ: Đường D4, KCN Lộc An - Bình Sơn, xã Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
  • Ngành nghề kinh doanh:  Sản xuất chất tẩy rửa ...
  • Vốn điều lệ: 223.983.740.000 đồng
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 30.900 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 3.359.000 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá 

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 17h00

 14/06/2019 - 03/07/2019

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 08/07/2019

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 10h00

 10/07/2019

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 Trước 16h00

 11/07/2019 - 17/07/2019

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 12/07/2019 - 17/07/2019 

 tại Vietcap

Tài khoản nhận nộp tiền đặt cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1221 0000 634896
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

Tài liệu đính kèm:
1.1. Quy che ban dau gia co phan_NET.doc
2.2. Ban cong bo thong tin_NET.pdf
3.3. QD phe duyet phuong an.pdf
4.4. QD-TTg phe duyet de an tai co cau Vinachem.PDF
5.5. Bao cao tai chinh nam 2017 cua NET.pdf
6.6. Bao cao tai chinh nam 2018 cua NET.pdf
7.7. Bao cao tai chinh Q1.2019 cua NET.pdf
8.8. DKDN cua NET.pdf
9.9. Dieu le cua NET.pdf
10.Mau don tham du dau gia_NET.doc
11.Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia_NET.doc