1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Ban quản lý & Điều hành Bến xe tàu
  • Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, KV3, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
  • Ngành nghề kinh doanh: Quản lý và khai thác bến xe, bến tàu phà; đào tạo lái xe cơ giới đường bộ
  • Vốn điều lệ: 34.434.500.000 đồng, tương đương 3.443.450 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 2.012.470 cổ phần, chiếm 58,443% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 10.000 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 10 cổ phần 

 Số lượng cổ phần mỗi
 Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 2.012.470 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 01/04/2019 - 18/04/2019

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 24/04/2019

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 26/04/2019

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 27/04/2019 - 06/05/2019

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 02/05/2019 - 07/05/2019 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá BQL&DH Bến xe tàu <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20190328_20190328 - BQL&DH BEN XE TAU - Ban CBTT (Eng).pdf
20190328_20190328 - BQL&DH BEN XE TAU - Ban CBTT.pdf
20190328_20190328 - BQL&DH BEN XE TAU - BCTC 2016.pdf
20190328_20190328 - BQL&DH BEN XE TAU - BCTC 2017.pdf
20190328_20190328 - BQL&DH BEN XE TAU - BCTC 2018.pdf
20190328_20190328 - BQL&DH BEN XE TAU - PA CPH.pdf
20190328_20190328 - BQL&DH BEN XE TAU - Initial Public Offering.pdf
20190328_20190328 - BQL&DH BEN XE TAU - Du thao dieu le.pdf
20190328_20190328 - BQL&DH BEN XE TAU - decicion 206.pdf
20190328_20190328 - BQL&DH BEN XE TAU - MAUDON.docx
20190328_20190328 - BQL&DH BEN XE TAU - QD 206 phe duyet PACPH.pdf
20190328_20190328 - BQL&DH BEN XE TAU - QUYCHE DG.pdf
20190328_20190328 - BQL&DH BEN XE TAU - QD 310 gia khoi diem.pdf
20190328_20190328 - BQL&DH BEN XE TAU - QD 310 gia khoi diem (Eng).pdf
20190328_20190328 - BQL&DH BEN XE TAU - QD 1714 thanh lap.pdf
20190328_20190328 - BQL&DH BEN XE TAU -TB BAN DAU GIA.pdf