1. Thông tin doanh nghiệp:

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nuớc
 • Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng Công ty Thăng Long - CTCP
 • Địa chỉ: Số 72 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
 • Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và công nghiệp; Dịch vụ phụ trợ xây dựng cầu đường; ....
 • Vốn điều lệ: 419.080.000.000 đồng
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 194.565.000.000 đồng/lô cổ phần
 • Bước giá: 1.000.000 đồng/lô cổ phần
 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:10.500.000 cổ phần
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:10.500.000 cổ phần
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phiếu

Giá khởi điểm lô cổ phần

194.565.000.000 đồng/lô cổ phần

Bước giá

1.000.000 đồng/lô cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

10.500.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua

10.500.000 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm


2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 16h

26/05/2022-14/06/2022

VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

17/06/2022

VCSC

Tổ chức đấu giá

09h00

21/06/2022

HNX

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h00

21/06/2022-27/06/2022

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

21/06/2022-27/06/2022

VCSC

           

Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1221 0000 634896

Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành 

Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

1. quy che dau gia.docx

2. Ban CBTT.pdf

3. Quyet dinh so 1001 cua Thu tuong.pdf

4. Quyet dinh so 67 vv phe duyet PA CNV.pdf

5. Giay chung nhan DKKD cua TTL.pdf

6. Xac nhan so huu CP cua TTL.pdf

7. Thong bao so 990 UBQLVNN.pdf

8. BCTC HN 2021.PDF

8.1 BCTC rieng 2021.PDF

8.2 BCTC rieng Quy I.2022.PDF

8.3 BCTC hop nhat Quy I.2022.PDF

Powered by Froala Editor