1. Thông tin doanh nghiệp:

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần:   Tổng Công ty Xi măng Việt Nam
  • Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt
  • Địa chỉ:  Tầng 17, tòa nhà Mipec Tower, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nôi
  • Ngành nghề kinh doanh: Huy động tiền gửi từ tổ chức, cho vay và thuê tài chính với các tổ chức, cá nhân ...
  • Vốn điều lệ:  701.372.140.000 đồng
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  • Giá khởi điểm : 71.759 đồng/cổ phần
  • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 10.034.732 cổ phần
  • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 10.034.732 cổ phần
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phiếu

Giá khởi điểm 

71.759 đồng/cổ phần

Bước giá

100 đồng

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

10.034.732 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua

10.034.732 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá: 

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 15h30

08/08/2023-22/08/2023

VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

25/08/2023

VCSC

Tổ chức đấu giá

09h

29/08/2023

HNX

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h00

29/08/2023-05/09/2023

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

31/08/2023-07/09/2023

VCSC

            

Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1221 0000 634896

Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Vietcap – Chi nhánh Hà nội

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành 

Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

Quy che dau gia.docx

01. Ban CBTT Tin Viet.pdf

02. 635.BXD.QLDN 29.3.2018.pdf

03. 2156 BXD 27.8.2018.pdf

04. QD 868 BXD 22.10.2019.pdf

05. 2332 28.6.2022 BXD-QLDN ve chu truong thoai von.pdf

06. 2459 BXD KHTC 14.6.23 chu truong thoai von.pdf

07. 419 VICEM - HDTV 16.3.2023.pdf

08. 2240 HAN-TTGS2 03.8.2023 NHNN.pdf

09. NQ 1398 12.7.2023.pdf

10. 59 GP NHNN 18.6.2018.pdf

11. GIay chung nhan so huu co phan.pdf

12. VB 903 ngay 12.05.2023 NHNN ve thay doi giay phep hoat dong VietCredit.pdf

13. Giay DKKD.pdf

14.Dieu le.pdf

15. BCTC nam 2021.pdf

16. BCTC nam 2022.pdf

17. BCTC Quy I-2023 VietCredit.pdf

Powered by Froala Editor