1.Thông tin doanh nghiệp:

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc
  • Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Thiết bị điện miền Bắc
  • Địa chỉ:  Khu công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, lắp ráp bảng tủ điện cao áp, trung áp, hạ áp và các tủ bảng thông tin - viễn thông, các vật tư, thiết bị điện khác.
  • Vốn điều lệ:  88.485.000.000 đồng
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  • Giá khởi điểm : 12.200 đồng/cổ phần
  • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.323.616 cổ phần
  • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phiếu

Giá khởi điểm 

12.200 đồng/cổ phần

Bước giá

100 đồng

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

2.323.616 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua

0 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

 2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá 

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h30 – 15h30

08/11/2023-28/11/2023

VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

01/12/2023

VCSC

Tổ chức đấu giá

09h

05/12/2023

HNX

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h00

05/12/2023-11/12/2023

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

06/12/2023-11/12/2023

VCSC

            

Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1221 0000 634896

Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Vietcap – Chi nhánh Hà nội

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành 

Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

1.Giay chung nhan chao ban co phieu NEEM ra cong chung.pdf

2.Thong bao chao ban co phieu ra cong chung thong qua dau gia.pdf

3.Ban cao bach chao ban co phieu NEM ra cong chung.pdf

4.Nghi quyet 201 HDTV thong qua du thao Phuong an chao ban cp.pdf

5.Quyet dinh 1727 thong qua Phuong an va Phuong an chao ban.pdf

6.Nghi quyet 220 HDTV thong qua sua doi Lo trinh thuc hien trong Phuong an cb.pdf

7.Van ban 5774 cua EVN ve viec thuc hien thoai von cua EVNNPC tai NEEM.pdf

8.BCTC kiem toan nam 2021 cua CTCP Thiet bi dien Mien Bac.pdf

9.BCTC kiem toan nam 2022 cua CTCP Thiet bi dien Mien Bac.pdf

10.BCTC soat xet ban nien 2023 cua CTCP Thiet Bi dien Mien Bac.pdf

11.BCTC Quy III.2023 do Cong ty lap.pdf

12.Giay xac nhan so huu co phan cua EVNNPC.pdf

13.Quyet dinh 109 cua HDTV EVNNPC thong qua bien phap dam bao tuan thu SHNN.pdf

14.Dieu le CTCP Thiet bi dien Mien Bac.pdf

15.Giay chung nhan DKDN CTCP Thiet bi dien Mien Bac.pdf

16.Dieu le Tong Cong ty Dien luc Mien Bac.pdf

17.Giay chung nhan DKDN TCT Dien luc Mien Bac.pdf

Quy che dau gia co phan_CTCP Thiet bi dien Mien Bac.pdf

Powered by Froala Editor