1. Thông tin doanh nghiệp:

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
  • Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Giải trí Quốc tế Lợi Lai
  • Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, P. Ka Long, TP. Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
  • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh khách sạn, trò chơi có thưởng cho người nước ngoài tại khách sạn của công ty
  • Vốn điều lệ: 132.960.322.036 đồng
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  • Giá khởi điểm: 229.696.000.000 đồng/lô cổ phần
  • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 3.249.635 cổ phần
  • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phiếu

Giá khởi điểm 

229.696.000.000 đồng/lô cổ phần

Bước giá

1.000.000 đồng/lô cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

3.249.635 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua

0 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá:

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 15h30

06/01/2023-06/02/2023

VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

09/02/2023

VCSC

Tổ chức đấu giá

09h30

13/02/2023

HNX

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h00

13/02/2023-17/02/2023

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

13/02/2023-17/02/2023

VCSC


Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1221 0000 634896

Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành 

Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

1. Giay chung nhan so huu.pdf

1. Quy che chao ban canh tranh CTCP Giai tri Quoc te Loi Lai.docx

3. QD 372 phe duyet phuong an.pdf

4. CV 990 UBQLV ban von nha nuoc theo QD 1001.PDF

5. CV3807.VPCP.DMDN gia han quyet dinh 1001.pdf

6. Dieu le Cong ty.pdf

7. Nghi quyet HDTV SCIC.PDF

8. Quyet dinh 1232.signed.pdf

9. Quyet dinh so 1001 QD-TTg.pdf

11. DKKD.pdf

12. BCTC nam 2021.pdf

13. CBTT.PDF

14. Mau so 08_ Danh sach dai ly dau gia.docx

15. Scan-BCTC-2020-VND.pdf

16. So co dong.pdf

17. TB chao ban canh tranh.docx

Powered by Froala Editor