1. Thông tin doanh nghiệp:

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần:  Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài
  • Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài
  • Địa chỉ:  Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội
  • Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ kiểm tra hàng không, cân hàng; Bốc xếp hành lý, hàng hóa đường bộ, đường không; Cho thuê kho bãi ...
  • Vốn điều lệ:  261.669.400.000 đồng
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  • Giá khởi điểm : 87.130 đồng/cổ phần
  • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.000.000 cổ phần
  • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.000.000 cổ phần
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phiếu

Giá khởi điểm 

87.130 đồng/cổ phần

Bước giá

10 đồng

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

1.000.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua

1.000.000 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá:

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 15h30

27/07/2023-18/08/2023

VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

23/08/2023

VCSC

Tổ chức đấu giá

09h

25/08/2023

HNX

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h00

25/08/2023-31/08/2023

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

29/08/2023-31/08/2023

VCSC

            

Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1221 0000 634896

Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Vietcap – Chi nhánh Hà nội

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành 

Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

1. Quy che dau gia CTCP Dich vu Hang hoa NB.docx

2. Ban cao bach_.pdf

3. Dieu le Cong ty co phan.pdf

4. Giay chung nhan UBCKNN.pdf

5. Giay chung nhan dang ky doanh nghiep thay doi lan 12.pdf

6. BCTC Quy 2.2023.PDF

7. _Baocaotaichinh Q1 2023.pdf

8. Baocaotaichinh_2021_Kiemtoan-2-35.pdf

9. _Baocaotaichinh_2022_Kiemtoan.pdf

10. Nghi quyet 108 DHDCD.pdf

11. NQ 119 phe duyet muc gia khoi diem chao ban co phan NCT ra cong chung.pdf

12. quyet dinh vv chap thuan gia han giay chung nhan dang ki chao ban co phieu ra cong chung cho cong ty cp dich vu Hk san bay Noi Bai.pdf

13. Thong bao dau gia.pdf

Powered by Froala Editor