1. Thông tin doanh nghiệp:

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần:  Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
  • Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam
  • Địa chỉ:  15 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất điện lanh, thi công xây dựng, cơ điện ....
  • Vốn điều lệ:  438.000.000.000 đồng
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  • Giá khởi điểm : 1.066.469.000.000 đồng/lô cổ phần
  • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 38.529.750 cổ phần
  • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phiếu

Giá khởi điểm 

1.066.469.000.000 đồng/lô cổ phần

Bước giá

1.000.000 đồng/lô cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

38.529.750 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua

0 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá 

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 15h30

28/02/2023-21/03/2023

VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

24/03/2023

VCSC

Tổ chức đấu giá

09h30

28/03/2023

HNX

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h00

28/03/2023-04/04/2023

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

28/03/2023-04/04/2023

VCSC

            

Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1221 0000 634896

Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành 

Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

0 Quy che chao ban canh tranh - Viettronics 23 02 2023.docx

01. Ban CBTT chao ban canh tranh.pdf

02. QD 17 QD CBCT Viettronics.pdf

03. CV .990 UBQLV ban von nha nuoc theo QD 1001..PDF

04. CV.3807.VPCP.DMDN gia han quyet dinh 1001.pdf

05. Quyet dinh. 1232.signed.pdf

06. Quyet dinh so. 1001 QD-TTg.pdf

07. Giay chung nhan SHCP.pdf

08. DKKD. Viettronics.pdf

09. Dieu le .Viettronics 2022.PDF

10.1 VEC_BCTC kiem toan. 2020_Cong ty me.pdf

10.2 VEC_BCTC kiem toan. 2020_Hop nhat.pdf

10.3 VEC_BCTC kiem toan. 2021_Cong ty me.pdf

10.4. VEC_BCTC kiem toan. 2021_Hop nhat.pdf

10.5. VEC_BCTC Quy 4 2022_Cong ty me.pdf

10.6. VEC_BCTC Quy 4 2022_Hop nhat.pdf

11. NQ 195 2020.pdf

12. NQ 264 2022.pdf

13_ Danh sach dai ly dau gia.docx

Powered by Froala Editor