1. Thông tin doanh nghiệp:

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
  • Tên doanh nghiệp đấu giá:   Công ty Cổ phần Giải trí Quốc tế Lợi Lai
  • Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, P. Ka Long, TP Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
  • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh sách sạn, trò chơi có thưởng cho người nước ngoài tại khách sạn của công ty
  • Vốn điều lệ: 132.960.322.036 đồng
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  • Giá khởi điểm : 229.696.000.000 đồng/lô cổ phần
  • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 3.249.635 cổ phần
  • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phiếu

Giá khởi điểm 

229.696.000.000 đồng/lô cổ phần

Bước giá

1.000.000 đồng/lô cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

3.249.635 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua

0 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 16h

10/11/2022-29/11/2022

VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

02/12/2022

VCSC

Tổ chức đấu giá

09h00

06/12/2022

HNX

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h00

06/12/2022-12/12/2022

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

06/12/2022-12/12/2022

VCSC


Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1221 0000 634896

Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành 

Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

Ban Cong bo thong tin.PDF

BCTC nam 2020 kiem toan VND.pdf

BCTC nam 2021 kiem toan VND.pdf

CV. 990 UBQLV ban von nha nuoc theo QD 1001.PDF

CV. 3807.VPCP.DMDN gia han quyet dinh 1001.pdf

Dieu le Cong ty.pdf

DKKD.Loi Lai.pdf

Giay chung nhan so huu co phan.pdf

Mau so 08_ Danh sach dai ly dau gia.docx

Nghi quyet cua HDTV SCIC.PDF

Quy che dau gia final (1).docx

Quyet dinh 1232.signed.pdf

Quyet dinh ban von cua SCIC.PDF

Quyet dinh so 1001 QD-TTg..pdf

Powered by Froala Editor