1.Thông tin doanh nghiệp: 

  • Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh: Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre
  • Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
  • Ngành nghề kinh doanh: thu gom rác thải không độc hại, xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại, ...
  • Vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng, tương đương 3.600.000 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 864.000 cổ phần (chiếm 24,00% vốn điều lệ)
  • Tên, địa chỉ tổ chức chào bán cạnh tranh : Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 14.630 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 10 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần
 Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư
đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh

 864.000 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu chào bán cạnh tranh:

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 14/05/2020 - 29/05/2020

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh

 Trước 15h00

 04/06/2020

 tại Vietcap

 Tổ chức chào bán cạnh tranh

 09h00

 08/06/2020

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

   09/06/2020 - 15/06/2020

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 09/06/2020 - 15/06/2020 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc chào bán cạnh tranh

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc chào bán cạnh tranh Đô thị Bến Tre <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20200513_20200513 - DO THI BEN TRE - Ban CBTT.pdf
20200513_20200513 - DO THI BEN TRE - BCTC CTY ME KT 2018.pdf
20200513_20200513 - CT DO THI BEN TRE - QC CANHTRANH.pdf
20200513_20200513 - DO THI BEN TRE - BCTC CTY ME KT 2019.pdf
20200513_20200513 - DO THI BEN TRE - BCTC HN KT 2018.pdf
20200513_20200513 - DO THI BEN TRE - BCTC HN KT 2019.pdf
20200513_20200513 - DO THI BEN TRE - GCNDKDN.pdf
20200513_20200513 - DO THI BEN TRE - MAU DON.docx
20200513_20200513 - DO THI BEN TRE - Dieu le cong ty.pdf
20200513_20200513 - DO THI BEN TRE - Giay CN so huu co phan.pdf
20200513_20200513 - DO THI BEN TRE - QĐ 21-QĐ-UBND.pdf
20200513_20200513 - DO THI BEN TRE -QĐ 1232-QĐ-TTg.pdf
20200513_20200513 - DO THI BEN TRE - TBAO CHAO BAN.pdf