Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap xin thông báo việc mua chứng khoán lô lẻ trong tháng 7.2021 như sau:

  • Thời gian mua chứng khoán lô lẻ vào 2 ngày làm việc đầu tiên hàng tháng ( 01,02 tháng 7)
  • Danh mục mua chứng khoán lô lẻ: Danh mục

Trân trọng