CTCP Tập đoàn Hà Đô và CTCP Chứng khoán Bản Việt trân trọng thông báo về việc Phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2020-2021 của CTCP Tập đoàn Hà Đô với tổng mệnh giá trái phiếu 210 tỷ đồng, nội dung cụ thể như sau:

Tài liệu đính kèm:
1. Thông báo phát hành trái phiếu
2. Giấy chứng nhận chào bán
3. Hướng dẫn đặt mua trái phiếu
4. Nghị quyết HĐQT về việc phát hành và bổ sung phương án
5. Mẫu đăng ký mua trái phiếu
6. Bản cáo bạch
7. Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
8. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 25
9. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2020
10.1 Báo cáo tài chính riêng năm 2019
10.2 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019
10.3 Báo cáo tài chính riêng Quý 2/2020
10.4 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2020
10.5 Báo cáo tài chính riêng Quý 3/2020
10.6 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2020
11. Cam kết nghĩa vụ của Tổ chức phát hành
12. Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu