Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap xin thông báo việc mua chứng khoán lô lẻ trong Quí 04/2020 như sau:

  • Thời gian mua chứng khoán lô lẻ từ 01/10/2020 đến ngày 15/10/2020
  • Danh mục mua chứng khoán lô lẻ: Danh mục

Trân trọng