Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap xin thông báo việc mua chứng khoán lô lẻ trong Quý 01/2015 như sau:

-Thời gian mua chứng khoán lô lẻ từ 05/01/2015 đến 16/01/2015

-Danh mục mua chứng khoán lô lẻ : tài liệu đính kèm