Ngày 28/6/2021 Sở GDCK Hà Nội chính thức đưa sản phẩm Hợp đồng tương lai (HĐTL) trái phiếu Chính phủ (TPCP) kỳ hạn 10 năm vào giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh với tỷ lệ ký quỹ như sau:

 STT Sản phẩm Mã chứng khoán
phái sinh
Mã ISIN Tỷ lệ ký quỹ ban đầu Tỷ lệ ký quỹ ban đầu bảo đảm thực hiện hợp đồng

 1

 Hợp đồng tương lai TPCP kỳ hạn 10 năm tháng 09/2021

 GB10F2109

 VNGB10F21094

 2,5%  5%

 2

 Hợp đồng tương lai TPCP kỳ hạn 10 năm tháng 12/2021

 GB10F2112

 VNGB10F21128

 2,5%  5%

 3

 Hợp đồng tương lai TPCP kỳ hạn 10 năm tháng 03/2022  GB10F2203  VNGB10F22035  2,5%  5%

 Tài liệu đính kèm:
Mẩu hợp đồng