Tổng số nhà đầu tư tham gia: 03 nhà đầu tư

  • Cá nhân trong nước : 03 NĐT
  • Cá nhân nước ngoài : không có
  • Tổ chức trong nước : không có
  • Tổ chức nước ngoài : không có


Tổng khối lượng cồ phần đăng ký mua: 

  • Cá nhân trong nước : 6.300.000 cổ phần
  • Cá nhân nước ngoài : 0 cổ phần
  • Tổ chức trong nước : 0 cổ phần
  • Tổ chức nước ngoài : 0 cổ phần


Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 14 giờ 00 phút ngày 23/09/2015. 

Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 24/09/2015.

Trân trọng.