1. Tổ chức chào mua: CTCP Hùng Vương.

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1200507529

3. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: nuôi trồng hải sản xuất khẩu; chế biến hải sản xuất khẩu...

4. Công ty mục tiêu: Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta.

5. Mối quan hệ giữa tổ chức chào mua với công ty mục tiêu: cổ đông.

6. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của tổ chức chào mua đối với công ty mục tiêu: 7.500.000 cổ phiếu ( 37,5%).

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu tổ chức chào mua dự kiến mua: 2.500.000 cổ phiếu (12.5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty mục tiêu).

8. Giá chào mua dự kiến: 24.000 đồng/cổ phiếu.

9. Nguồn vốn thực hiện chào mua: vốn lưu động.

10. Phương pháp xác định giá trị chuyển đổi (trong trường hợp hoán đổi cổ phần): không có.

11. Mục đích chào mua: Tổ chức chào mua mong muốn mua cổ phiếu của FMC thông qua chào mua công khai theo các quy định hiện hành với đại lý là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt nhằm đảm bảo sự minh bạch, công bằng cho tất cả cổ đông của FMC và mong muốn chào mua cổ phần FMC của các cổ đông có tỷ lệ sở hữu thấp trong FMC có mong muốn được chuyển nhượng cổ phần FMC của mình;

12. Thời gian đăng ký chào mua công khai: từ ngày 09/04/2015 đến ngày 09/05/2015.

13. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua:

  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán không đạt tỷ lệ mà tổ chức chào mua đã công bố trong bản đăng ký chào mua công khai.
  • Công ty mục tiêu tăng hoặc giảm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua tách, gộp cổ phiếu hoặc chuyển đổi cổ phần ưu đãi.
  • Công ty mục tiêu giảm vốn cổ phần.
  • Công ty mục tiêu phát hành chứng khoán bổ sung để tăng vốn điều lệ.
  • Công ty mục tiêu bán toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh hoặc tài sản.
  • Công ty mục tiêu bị giải thể.
  • Cơ quan có thẩm quyền phát hiện thông tin quan trọng đã công bố là không chính xác.

14. Thời hạn và phương thức thanh toán: tổ chức chào mua thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

15. Công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Tài liệu đính kèm:

Thông báo chào mua công khai

Giấy đăng ký bán

Giấy hủy đăng ký bán

Hướng dẫn chào mua cho cổ đông