Tổng số nhà đầu tư tham gia: 05 nhà đầu tư

  • • Cá nhân trong nước : 05 NĐT
  • • Cá nhân nước ngoài : không có
  • • Tổ chức trong nước : không có
  • • Tổ chức nước ngoài : không có

Tổng khối lượng cồ phần đăng ký mua:
  • Cá nhân trong nước : 264.100 cổ phần
  • Cá nhân nước ngoài : 0 cổ phần
  • Tổ chức trong nước : 0 cổ phần
  • Tổ chức nước ngoài : 0 cổ phần

Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 01/12/2015.

Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 02/12/2015.

Trân trọng.