Tổng số nhà đầu tư tham gia: 06 nhà đầu tư

  • • Cá nhân trong nước : 06 nhà đầu tư
  • • Cá nhân nước ngoài : Không có
  • • Tổ chức trong nước : Không có
  • • Tổ chức nước ngoài : Không có

Tổng khối lượng cồ phần đăng ký mua: 30.000 cổ phần
  • • Cá nhân trong nước : 30.000 cổ phần
  • • Cá nhân nước ngoài : 0 cổ phần
  • • Tổ chức trong nước : 0 cổ phần
  • • Tổ chức nước ngoài : 0 cổ phần

Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 16/12/2015.

Trân trọng