Tổng số nhà đầu tư tham gia: 07 nhà đầu tư

  • Cá nhân trong nước : 07 NĐT
  • Cá nhân nước ngoài : không có
  • Tổ chức trong nước : không có
  • Tổ chức nước ngoài : không có

Tổng khối lượng cồ phần đăng ký mua: 8.100.000 cổ phần
  • Cá nhân trong nước : 8.100.000 cổ phần
  • Cá nhân nước ngoài : 0 cổ phần
  • Tổ chức trong nước : 0 cổ phần
  • Tổ chức nước ngoài : 0 cổ phần

Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 14 giờ 00 phút ngày 09/12/2015.

Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 10/12/2015.

Trân trọng.