Tổng số nhà đầu tư tham gia: 02 nhà đầu tư

  • Cá nhân trong nước : 01 nhà đầu tư
  • Cá nhân nước ngoài : không có
  • Tổ chức trong nước : 01 nhà đầu tư
  • Tổ chức nước ngoài : không có

Tổng khối lượng cồ phần đăng ký mua: 1.153.800 cổ phần
  • Cá nhân trong nước : 576.900 cổ phần
  • Cá nhân nước ngoài : 0 cổ phần
  • Tổ chức trong nước : 576.900 cổ phần
  • Tổ chức nước ngoài : 0 cổ phần

Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 18/12/2015.

Trân trọng.