Tổng số nhà đầu tư tham gia: 01 nhà đầu tư

  • Cá nhân trong nước : 01 NĐT
  • Cá nhân nước ngoài : không có
  • Tổ chức trong nước : không có
  • Tổ chức nước ngoài : không có

Tổng khối lượng cồ phần đăng ký mua: 10.010.000 cổ phần

  • Cá nhân trong nước : 10.010.000 cổ phần
  • Cá nhân nước ngoài : 0 cổ phần
  • Tổ chức trong nước : 0 cổ phần
  • Tổ chức nước ngoài : 0 cổ phần

Thời hạn nộp phiếu tham dự chào mua thỏa thuận cổ phần: Chậm nhất 14 giờ 30 phút ngày 21/04/2016.

Thời gian tổ chức chào bán thỏa thuận: 15 giờ 00 phút ngày 21/04/2016.

Trân trọng.