Căn cứ Công văn số 1762/SGDHN-BĐG ngày 07/12/2017 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”) về giá sàn giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (“Vinaconex”) vào ngày 08/12/2017;

Căn cứ Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Vinaconex được SCIC ban hành kèm theo Quyết định số 438/QĐ-ĐTKDV ngày 27/11/2017 (“Quy chế”) và Công văn số 2489/ĐTKDV- ĐT2 ngày 07/12/2017 của SCIC về việc thanh toán, chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư trúng giá trong đợt chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Vinaconex;

SCIC trân trọng thông báo giá đặt mua thấp nhất hợp lệ tại cuộc chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Vinaconex ngày 08/12/2017 là 25.600 đồng/cổ phần (bằng chữ: hai mươi lăm nghìn sáu trăm đồng một cổ phần).

Trân trọng thông báo!

Tài liệu đính kèm: Tải tại đây!