Kính gửi: Quý khách hàng

Theo thông tư số 27/2010/TT-BTC ngày 26/02/2010 của Bộ Tài Chính (qui định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) , tất cả các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân có chứng khoán lưu ký tại VSD phải đóng phí theo qui định của VSD. Qui định VSD này có hiệu lực từ ngày12/04/2010.

Trong thời gian qua Vietcap chỉ thực hiện thu phí lưu ký của một số tài khoản có mức phí lưu ký lớn,đáng kể. Tuy nhiên, để đảm bảo hoạt động của Vietcap được bền vững và tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, Vietcap sẽ thực hiện việc thu phí lưu ký chứng khoán đối với tất cả các khách hàng từ ngày 01.08.2015.

Hệ thống của Vietcap tự động tính phí lưu ký của tháng trước vào ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo và tự động trích thu trên số dư tiền hiện có của khách hàng. Trường hợp trong tài khoản của khách hàng không đủ tiền để thực hiện việc thu phí, hệ thống sẽ ghi nhận như một khoản Nợ vào tài khoản khách hàng (khoản Nợ này được miễn lãi suất) và sẽ tự động thu khoản Nợ này khi tài khoản khách hàng có đủ số dư tiền.

Phí lưu ký chứngkhoán đang áp dụng ( 0.4 đồng/cổ phiếu, CCQ/tháng).

Vietcap chỉ thu phí các tài khoản có giá trị phí lưu ký mỗi tháng từ 5000vnd ( Năm ngàn đồng) trở lên. Vietcap xin chân thànhcảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng.

Trân trọng,