1.Thông tin doanh nghiệp

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông
 • Địa chỉ: Số 4A-4B-4C Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng, lắp đặt các công trình viễn thông, điện tử, tin học ...
 • Vốn điều lệ thực góp: 48.000.000.000 đồng
 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.575.000 cổ phần
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.575.000 cổ phần
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 35.855 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 1 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 1.575.000 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 15h30

 26/11/2018 - 14/12/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 19/12/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 8h30

 21/12/2018

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 22/12/2018 - 28/12/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 25/12/2018 - 28/12/2018 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số: 12210000634896
 • Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

Tài liệu đính kèm:
1. Quy che dau gia_CTCP Dich vu Ky thuat Vien thong.doc
2. Ban CBTT TST.pdf
3. QD 2129.QD.TTg phe duyet PA tai co cau VNPT.pdf
4. QD 197 vv phuong an chuyen nhuong von TST.pdf
5. Tai lieu chung minh so huu von TST.pdf
6. BCTC-h.nhat-q3.2018-tst.pdf
7. BCTC-q3.2018-CTy me.pdf
8. TST_17CN_BCTC_HNKT_2.pdf
9. TST_17CN_BCTC_MKT_2.pdf
Don dang ky dau gia.doc
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia TST.doc