Vietcap trân trọng thông báo thay đổi lãi suất từ ngày 11.11.2022 theo thông tin chi tiết như sau:

/campaigns/org772378793/sitesapi/files/images/772378594/bbbb.png Mức lãi suất mới  áp dụng đối với các hợp đồng cho vay hoạt động giao dịch chứng khoán (Giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán) là 0.0397%/ ngày.
/campaigns/org772378793/sitesapi/files/images/772378594/bbbb.png Mức lãi suất không kỳ hạn mới  áp dụng đối với các khách hàng mở tài khoản chuyên dụng tại Vietcap là 1%/ năm.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 11.11.2022 cho đến khi có thông báo mới.

Powered by Froala Editor