Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap xin thông báo mức lãi suất mới áp dụng từ ngày 10.10.2019 như sau

  • Hợp đồng ứng trước tiền bán chứng khoán: lãi suất 0.0342%/ngày. Mức phí tối thiểu là 30.000 đồng.
  • Hợp đồng ký quỹ (margin): lãi suất 0.0342%/ngày tương ứng 12.5%/năm (365 ngày)
  • Lãi suất quá hạn: 150% x lãi suất cho vay hiện hành.

Trân trọng