Mã CK

Tên công ty

Tỉ lệ ký quỹ

Lý do

PVD

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

65%

Do Sở loại, LN sau thuế cổ đông Cty mẹ trên BCTC xoát xét 6 tháng là số âm

SCS

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn

65%

Do Sở loại, Cty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc Cty vi phạm pháp luật thuế.

Powered by Froala Editor