Ngày 28/11/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh có nhận được công văn số 6514/TCT-KTTC của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV về việc tạm dừng việc thoái vốn tại Công ty CP Thương mại Dịch vụ Quảng trường Quốc tế. Ban tổ chức đấu giá Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh xin thông báo tạm dừng tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Thương mại Dịch vụ Quảng trường Quốc tế do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV nắm giữ vào lúc 14h00 ngày 11/12/2017 cho đến khi Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV có chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện việc thoái vốn.

Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo.