Vietcap thông báo phát hành chứng quyền mua:

 Tên chứng quyền  MWG/VCSC/M/Au/T/A1

 Chứng khoán cơ sở

 MWG (Công ty CP Thế giới di động)

 Giá phát hành

 5.600 VND

 Giá thực hiện

 94.000 VND

 Tỉ lệ chuyển đổi

 5:1

 Thời hạn

 3 tháng
 Tổng số lượng phát hành  1.500.000 chứng quyền

Khối lượng đăng ký:

  • Tối thiểu: 10.000 chứng quyền / mỗi nhà đầu tư
  • Tối đa: 100.000 chứng quyền / mỗi nhà đầu tư

Đăng ký từ ngày 04/09/2019 đến 15h ngày 05/09/2019

Nộp tiền từ ngày 06/09/2019 đến 15h ngày 09/09/2019

Tài khoản nộp tiền:

  • STK 119.10.0003.69732
  • Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: [Họ tên] [STK giao dịch CK] thanh toán [Số lượng] chứng quyền MWG

Trân trọng

Tài liệu đính kèm
Đăng ký tổ chức.doc
Đăng ký cá nhân.doc
Giấy chứng nhận chào bán.pdf
Thông báo phát hành.pdf
01.Cam ket ve tai san ky quy dam bao thanh toan va chung khoan PNRR.pdf
02.Giay dang ky chao ban chung quyen co bao dam.pdf
03.Ban cao bach - vFFinal.pdf
04. ĐHCĐ - NGHỊ QUYẾT 01.2019 (22.04.2019).pdf
05. ĐHCĐ - BIÊN BẢN HỌP 22.04.2019.pdf
06. NQ 09.2019 - 10.05.2019 - Phát hành niêm yết CW.pdf
07. Phu luc NQ 09.2019 - Thong tin chi tiet ve dot chao ban chung quyen co bao dam cho chung khoan co so MWG.pdf
08.Quy trinh dang ky chao ban trong hoat dong phat hanh chung quyen co bao dam.pdf
09. Quy trinh NY CBTT.pdf
10.Quy trinh tao lap thi truong trong hoat dong phat hanh chung quyen co bao dam.pdf
11. Quy trinh KSNB.2017.pdf
12.Quy trinh quan tri rui ro trong hoat dong phat hanh chung quyen co bao dam.pdf
13. Quy trinh phong ngua rui ro trong hoat dong phat hanh chung quyen co bao dam.pdf
14. Quy trinh LKTTBT.pdf
15.Phuong an bao dam thanh toan cho nguoi so huu chung quyen va phuong an phong ngua rui ro cho chung quyen.pdf
16. Điều Lệ 2017.pdf
16.a. Điều lệ - Sửa đổi 21.08.2019.pdf
17. VCI_18CN_BCTC_KT.pdf
18. VCI_19Q2_BCTC_SX.pdf
19. VCI_BC-TL-AN-TOAN-TAI-CHINH-31.12-2018.pdf
20. Establishment license 06 Nov 2007.pdf
21.Hop dong nguyen tac.pdf