1.Tên tổ chức đăng ký niêm yết : Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền

2. Tên tiếng Anh :
Binh Dien Fertilizer Joint Stock Company

3. Trụ sở chính : C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, Bình Chánh, TPHCM

4. Điện thoại : (84-8) 3756 0110 Fax: (84-8) 3756 0799

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302975517 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25 tháng 01 năm 2011 và cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 13 tháng 2 năm 2015

6. Vốn điều lệ : 476.400.000.000 (Bốn trăm bảy mươi sáu tỷ bốn trăm triệu) đồng

7. Ngành nghề kinh doanh chính : Sản xuất, kinh doanh các loại phân bón vô cơ, hữu cơ, vi sinh, vi lượng các chất điều hòa tăng trưởng cho cây trồng, vật nuôi. Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm phân bón (Không sản xuất tại trụ sở doanh nghiệp). Kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm phân bón, các thiết bị và công nghệ sản xuất phân bón, công cụ máy nông nghiệp, giống cây trồng và các loại nông sản

8. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền

9. Mã cổ phiếu : BFC

10. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

11. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

12. Số lượng cổ phiếu niêm yết : 47.640.000 cổ phiếu (Bốn mươi bảy triệu, sáu trăm bốn mươi ngàn cổ phiếu)

13. Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá : 476.400.000.000 (Bốn trăm bảy mươi sáu tỷ bốn trăm triệu) đồng

14. Ngày đăng ký giao dịch đầu tiên tại Sở GDCK Tp. HCM : 07/10/2015(đã điều chỉnh)

15. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên (dự kiến) : 30.000 đồng/cổ phiếu

16. Lưu ký cổ phiếu : cổ đông đến làm thủ tục đăng ký lưu ký tại Công ty chứng khoán nơi mình mở tài khoản

17. Bản cáo bạch niêm yết và các tài liệu liên quan kèm theo được đăng tải trên website từ ngày 01/09/2015 tạ i:

 • Đơn vị thông báo : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN
  • Địa chỉ: C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, Bình Chánh, TPHCM
  • Điện thoại: (84-8) 3756 0110 Fax: (84-8) 3756 0799
  • Website: http://www.binhdien.com
 • Đơn vị tư vấn niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
  • Địa chỉ: Tháp Tài chính Bitexco, Lầu 15, số 2 Hải Triều, Quận 1, TPHCM
  • Điện thoại: (84-8) 3914 3588 Fax: (84-8) 3914 3209
  • Website: https://www.vcsc.com.vn


Trân trọng thông báo./.

Tài liệu đính kèm:

 

 0.BCB niem yet_CTCP Phan bon Binh Dien.pdf

1.Dieu le Cong ty.PDF

2.Nghi Quyet va Bien ban hop DHDCD thuong nien 2014.pdf

3.Nghi quyet va Bien ban hop DHDCD thuong nien 2015.pdf

4.Bao cao tai chinh Hop nhat soat xet ban nien 2015.pdf

5.Bao cao tai chinh Cong ty me soat xet ban nien 2015.pdf

6.Dinh chinh Thuyet minh BCTC hop nhat soat xet 6 thang dau nam 2015.pdf

7.Bao cao tai chinh hop nhat Quy I.2015.pdf

8.Bao cao tai chinh rieng Quy I.2015.pdf

9.Bao cao tai chinh hop nhat 2014 kiem toan.pdf

10.Bao cao tai chinh Cong ty me 2014 kiem toan.pdf

11.BCTC hop nhat 2013 kiem toan.pdf

12.BCTC kiem toan Cong ty me nam 2013.pdf

13.CV 561_Giai trinh BCTC kiem toan nam 2013 2014.pdf

14.CV 655_Giai trinh thuyet minh bao cao bo phan BCTC KT hop nhat 2013 2014.pdf

15.CV 562_Giai trinh BCTC Q1 2015.pdf

16. Nghi quyet va BB hop DHCD nam 2013.pdf

17. Giấy đăng ký kinh doanh