1. Tổng số lượng cổ phần dự kiến mua lại cổ phần quỹ: 1.200.000 CP

2. Mục đích mua lại cổ phần quỹ: để làm cổ phần quỹ

3. Nguồn vốn: Nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán thời điểm 31/12/2014.

4. Giá: tối đa không quá 16.000 đồng/ cổ phần.

5. Đối tượng tham gia: Các cổ đông có trong danh sách do PACKSIMEX cung cấp trừ các cổ đông thuộc trường hợp sau:

  • Người quản lý công ty và người có liên quan theo quy định của Luật chứng khoán
  • Người sở hữu cổ phần có hạn chế chuyển nhượng theo Quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
  • Cổ đông lớn theo quy định tại Luật chứng khoán.


6. Thời gian đăng ký bán cổ phần và thực hiện giao dịch: từ ngày 18/03/2015 tới ngày 26/03/2015.

Giấy ủy quyền.doc
Giấy Yêu cầu điều chỉnh thông tin.doc
Giấy đăng kýl.docx
Thông báo hướng dẫn thủ tục.pdf