Kính gửi: Quý khách hàng,

Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap xin thông báo về lập danh sách người sở hữu chứng quyền CMWG2102 và CPNJ2102 do Vietcap phát hành tại ngày đáo hạn. 

Thông báo

Trân trọng!