Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần EVN Quốc tế do Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam sở hữu vào ngày 01/08/2016. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 25/07/2016) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần EVN Quốc tế do Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 411/QĐ-SGDHN ngày 04/07/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần củaCông ty cổ phần EVN Quốc tế do Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam sở hữu vào ngày 01/08/2016.