Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Năng lượng Sông Hồng do Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam sở hữu vào ngày 02/12/2016. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 25/11/2016) chỉ có một nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Năng lượng Sông Hồng do Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 707/QĐ-SGDHN ngày 03/11/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Năng lượng Sông Hồng do Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam sở hữu vào ngày 02/12/2016.

Trân trọng.