STT Diễn giải Số lượng Đơn vị
1 Tổng số quyền mua cổ phần bán đấu giá 2.057.666 quyền mua
2 Giá khởi điểm 330 đồng/quyền mua
3 Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá 4 nhà đầu tư
4 Tổng khối lượng đăng ký mua 8.230.664 quyền mua
5 Giá đấu thành công cao nhất 430 đồng/quyền mua
6 Giá đấu thành công thấp nhất 430 đồng/quyền mua
7 Giá đấu thành công bình quân 430 đồng/quyền mua
8 Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá 01 nhà đầu tư
9 Tổng số lượng quyền mua cổ phần bán được 2.057.666 quyền mua
10 Tổng trị giá quyền mua cổ phần bán được theo mệnh giá 884.796.380 đồng

Thời gian nộp tiền mua quyền mua cổ phần: từ ngày 29/08/2016 đến 16h00 ngày 31/08/2016